RME Stockholm

RME Stockholm är en regionalt förankrad, ideell patientförening, som är ansluten till RME - Riksförbundet för ME-patienter. Vi verkar för att sprida information om ME/CFS till drabbade, anhöriga, vårdpersonal och beslutsfattare i Stockholms län samt för att en adekvat vård för ME/CFS-patienter ska inrättas i landstinget.

Aktuellt

Nytt avtal för Stockholms ME/CFS-mottagningar klart

Den 19 juni klubbade landstingsfullmäktige i genom det nya tilläggsavtalet för våra ME/CFS-mottagningar i Stockholm, Stora Sköndal och Björn Brage ME/CFS-center.

Flera av ändringarna har efterfrågats t ex ersättningar för digitala vårdbesök och dietist.

Det finns en uppstramning av uppdraget i form av en tidsbegränsad planerad "rehab".

Krav på läkarremisser i enlighet med rekommendationerna på viss.nu:s krävs för vuxna och specialistbarnläkares remiss för barn.

Närståendeträffar under hösten 2018
Närståendeträffar arrangeras i Stockholm följande datum;
Nästa träff Söndagen den 19:e augusti kl 13-16 på ABF-huset (Ölandsrummet).

Därefter ses vi på samma tid och plats var 6:e vecka:
30/9
11/11
För anmälan eller om du har förslag på tema mejla cristine.vajinder@gmail.com .

ME/CFS-forskningen intensifieras – Temat på forskarkonferensen 2018
För elfte året i rad anordnar RME konferenser med internationellt framstående forskare och kliniker. Årets tema är Steg för steg – aktuell forskning och möjlig behandling.
Vi inbjuder till två eftermiddagskonferenser, en i Stockholm onsdagen den 17 oktober och en i Göteborg torsdagen den 18 oktober. Anmälan på rme.nu/konferens

Hård press på våra ME-mottagningar och oenighet om ersättningsnivåer
Våra ME-mottagningar i Stockholm jobbar för att på ett meningsfullt sätt kunna fortsätta att bedriva en god ME-vård i enlighet med tillägget för vårdvalsavtalet.

Det har under längre tid pågått diskussioner med Stockholms Läns Landsting om ersättningarna som utgår enligt avtalet. Tyvärr har parterna ännu inte kommit överens.

Bragée ME/CFS-center har i en skrivelse den 7 mars sagt upp avtalet då de konstaterat att ” vi inte förmår bedriva verksamhet enligt vårdavtalets riktlinjer om utveckling, forskning och vara ledande klinik till nuvarande ersättningar. Vi har under lång tid påtalat behovet av ersättning för mer komplicerade behandlingar och utredningar, samt för försäkringsmedicinska insatser. Avtalet ställer krav på detta, men utger ingen ersättning. I enlighet med avtalet har vi exempelvis anställt forskningsledare, deltagit i ett flertal internationella och nationella konferenser och vårdprogramskommitté, haft upprepade möten med patientföreningar och halvdags-utbildning för flertalet av Stockholms ST-läkare inom allmänmedicin och inlett omfattande utvärderingar. Inget av detta ger någon särskild ersättning fråm huvudmannen.”

Mottagningen har dock inte givit upp utan fortsätter dialog med Stockholms Läns Landsting. Bla har ett möte med Finanslandstingsrådet Irene Svenonius hållits den 13 april.

RME jobbar från vårt håll med att förklara det mycket stora behovet av våra mottagningar och hoppas så klart på en lösning.

Forskarkonferensen i Stockholm 2017

Temat för 2017 års möte var: Utmattning ända in i cellen, Kardinalsymtom, biomarkörer och möjlig behandling - en konferens om ME/CFS
Videoupptagning finns här

Kontakt

Kontakta oss i RME Stockholm:
RME Stockholm, Mailbox 3615, 111 74 Stockholm
stockholm@rme.nu
073-405 18 84