Sök
Stäng denna sökruta.
Region Stockholm logotyp Bragée kliniker, logotyp

Angående Region Stockholms förslag till förändring av ME/CFS-vården

Förbundet och RME Stockholm samverkar i hanteringen av Region Stockholms utredning av ME-vården. RME Stockholm har upparbetade kontakter med politikerna och har möten inbokade de närmaste dagarna. Vi arbetar också på en gemensam skrivelse.

Både i Västerbotten och i Södra sjukvårdsregionen har RME förordat en specialist-enhet kopplad till den offentliga vården för att underlätta samordning med övriga kliniker, koppling till forskning och möjlighet till slutenvård.

Vårdval med avtal som ska omförhandlas med jämna mellanrum är en skör struktur och Bragée-kliniken har vid flera tillfällen fruktat att ett nytt avtal skulle göra det omöjligt att ta hand om ME-patienter.

RME Stockholms linje är att det krävs en lång uppbyggnadsfas och extra medel för att etablera en ny verksamhet. Syftet med förändringen får inte vara besparingar. Bragée-kliniken får inte avvecklas förrän en ny enhet är på plats – så sägs det också i förslaget.

I utredningen påstås gång på gång att det saknas evidens för sjukdomens yttringar och att kunskapsläget när det gäller diagnos och behandling är bristfälligt. Vi kommer att bemöta det i den skrivelse vi förbereder.

När det gäller patienter som inte bor i Stockholm, så gäller fortfarande det fria vårdvalet. Enligt patientlagen kan du ”välja att söka vård på en specialiserad öppenvårdsmottagning var du vill i Sverige, men ibland behöver du ha en remiss.” https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/patientlagen/

Kontakten med politiker kräver fingertopps-känsla. Från förbundsstyrelsen har vi fullt förtroende för RME Stockholms kontakter med beslutsfattarna och vi finns till hands för stöd och samråd.

Läs mer om RME Stockholms påverkansarbete här:

RME Stockholms styrelse informerar – med anledning av Region Stockholms utredning av ME/CFS vården