Skip to content

RME:s verksamhet

logga_i_ram_banner

RME:s uppgifter

RME – Riksförbundet för ME-patienter har en viktig huvuduppgift – att förbättra villkoren för alla ME-sjuka i landet. Denna uppgift är bred och rymmer olika delar.

Vi bedriver ett viktigt påverkansarbete genom kontakter med myndigheter, politiker och sjukvårdspersonal. Vi stödjer också enskilda medlemmar och anhöriga samt våra regionala föreningar. För denna verksamhet sammanställer vi informationsmaterial, anordnar föreläsningar och kongresser samt olika former av medlemsträffar. Hela vår verksamhet bedrivs ideellt, men vi räknar med att kunna utveckla vår verksamhet i framtiden med hjälp av statsbidrag. En fantastisk grupp människor lägger nu en stor del av sin tid, sin energi och sitt engagemang på att hjälpa till att driva verksamheten framåt. 

Vi är ett förbund som är verksamt över hela landet i form av regionföreningar. Dessa arbetar aktivt både med lokalt och regional påverkansarbete men också verksamheter som riktar sig enskilda medlemmar, både stödjande aktiviteter och information. Om du som besökare är nyfiken på förbundets aktiviteter kan du välja dessa i vår kalender. Den ger en bild av vad som är på gång. Om du är medlem har du mer information om all verksamhet på våra medlemssidor.

Eftersom allt arbete sker ideellt vill vi gärna få kontakt med dig som på ett eller annat sätt vill hjälpa till. Det bästa sättet att bli en del av vår verksamhet är att söka upp den regionförening som finns närmast dig. Där kan ni diskutera vad just du kan hjälpa till med, på regional nivå eller förbundsnivå. Du hittar din regionförening här.

Oavsett om du vill ha en uppgift, vara medlem eller bara gör ett tillfälligt besök önskar vi att du ska känna dig varmt välkommen och tackar för ditt intresse för RME!

Organisation

Förbundets verksamhet

Ett förbund är en sammanslutning av regionföreningar, som arbetar mot gemensamma mål. RME:s förbund har till uppgift att inspirera, hjälpa och samordna de föreningar som finns under RME:s tak. 

Förbundet bedriver också arbete kring sådant som nationella frågor. Vi strävar efter att påverka och samverka med politiker och myndigheter, t ex Regering och Riksdag, Socialstyrelsen, Försäkringskassan men också klinker och vetenskapssamhällets aktörer som är relevanta för ME. 

Vi utarbetar informationsmaterial, skriver pressmeddelanden och medverkar med information i olika media.

En av förbundets centrala uppgifter är att, i samverkan med en eller flera regionföreningar, varje höst anordna nationella ME/CFS-dagar. Till dessa möten bjuder vi in framstående aktörer, som presenterar den aktuella kunskapsfronten inom ME både vad gäller klinik och forskning. Målgruppen för dessa dagar är i första hand anställda inom sjukvården, forskare, beslutsfattare och media.

Inom förbundet har vi också kontakt med andra patientorganisationer både i Sverige och i andra länder.

Regionföreningarnas verksamhet

Som medlem i RME är den regionförening du valt att tillhöra Din anknytning till RME:s organisation. Det är via den regionala föreningen du når andra i en liknande situation som din. Inom en regionförening kan det också finnas informella stödgrupper, som omfattar medlemmar på en viss ort eller ett mindre område inom regionen.

Regionföreningarna svarar för kontakten med lokala politiker och andra beslutsfattare inom kommuner och landsting. Man samverkar också med andra organisationer i regionen och håller kontakten med förbundet och övriga föreningar för att bedriva bästa möjliga verksamhet.

Vad som är på gång i din region hittar du under respektive regionförenings sida.

Regionföreningarna har också kontakten med politiker och andra beslutsfattare hos kommuner och landsting i området.

Arbetssätt

Beslutsvägar

RME:s högsta beslutande organ är den förbundsstämma som hålls varje år i april/maj. RME:s regionföreningar väljer ombud som deltar på förbundsstämman. På stämman väljs en förbundsstyrelse som ansvarar för verksamheten utifrån de stadgar och den verksamhetsplan som stämman beslutat om.

Regionföreningarnas högsta beslutande organ är det årsmöte som varje regionförening håller i februari/mars varje år. På årsmötet väljs en styrelse som ansvarar för verksamheten utifrån de stadgar och den verksamhetsplan som årsmötet beslutat om.

Som medlem är det i första hand i din regionförening du ska vända dig till när du vill påverka verksamheten. Som huvudmedlem kan du lämna motioner direkt till årsstämman, men dina synpunkter får större tyngd om du går genom din förening. Det är också genom din förening du har möjlighet att träffa andra i din situation eftersom det är regionföreningarna som bedriver vår medlemsverksamhet. 

Utskott och arbetsgrupper

På förbundsnivå finns ett antal utskott och arbetsgrupper som bistår förbundsstyrelsen och förbundskansliet i arbetet på särskilda områden. Man måste alltså inte sitta i en styrelse för att kunna ha en uppgift inom förbundet.

För att komma med i någon av våra styrelser behöver man ha kontakt med den valberedning som har till uppgift att föreslå en styrelse i en regionförening eller förbundet. Arbetsgrupper och utskott beslutar respektive styrelse om och på förbundsnivå beslutas dessa på styrelsemöte i september varje år.

Kommunikation

Kommunikationskanaler

RME är angelägna om att sprida information via kanaler som når så många medlemmar som möjligt och att alla då får samma information.

På förbundsstyrelsens möte i september 2018 antogs policyn att förbundets primära informationsväg är vår hemsida. Allmän information kommer att finnas på de öppna sidorna och medlemsinformation bakom inloggning.

Viss information kan speglas från hemsidan ut på sociala media.

Som komplement kommer medlemsutskick med exempelvis Förbundsstyrelsens nyhetsbrev att skickas ut regelbundet.

Detta innebär att förbundsstyrelsen inte kommunicerar via Facebookgrupper eller liknande kanaler, då detta innebär att vi bara når en begränsad del av våra medlemmar.

Du som medlem kan alltid nå oss via e-post, men då vi har begränsade resurser och ganska många uppgifter kan det hända att svaret dröjer något.

Informationvägar

Kommunikationsvägar_rme

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

Dela


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
X